Error 404 not found - Những trang lỗi thú vị

Thiết kế, Digital 24/03/2016
Error 404 not found - Những trang lỗi thú vị
Có thể nói lỗi 404 (Error 404 Not Found ) là một trong những lỗi thông báo người dùng hay gặp nhất khi truy nhập vào các website (khi một địa chỉ web không được tìm thấy vì sai đường dẫn hoặc link đó đã bị xóa). 

Lưu trữ