Thiết kế website 2016 - Xu hướng nào sẽ hạ nhiệt và xu hướng nào sẽ lên ngôi

Thiết kế, Digital 08/12/2015
Thiết kế website 2016 - Xu hướng nào sẽ hạ nhiệt và xu hướng nào sẽ lên ngôi
Cứ mỗi cuối năm, niềm vui của chúng tôi là cùng nhìn lại các xu hướng thiết kế website năm ngoái có đúng với dự đoán lúc đầu năm không và dự đoán xu hướng cho năm tiếp theo. 

Lưu trữ